pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   průlom U Klíčů

pohlednice | historie

93 - Dům U divého muže či U Goliáše, čp. 298, na konci Karmelitské ulice

93 - Dům U divého muže či U Goliáše, čp. 298, na konci Karmelitské ulice

Byl to rozložitý masivní renesanční dům s pěti štíty, který uzavíral Karmelitskou napříč. Domem se procházelo na Malostranské náměstí přes dlouhý dvůr a přes větší z domů U klíčů, čp. 270, stojící na rynku. Další průchod na náměstí byl úzkým menším domem U klíčů, čp. 270, který vidíme vlevo za Goliášem. Za ním v oblouku Karmelitské uličky se nachází dům Bílý most, čp. 299. Vpravo za nárožním domem s plynovou lucernou (hotel Garni), pod níž na drožce klimbá drožkář, je vchod do Prokopské ulice. Domy U Goliáše a menší dům U klíčů byly zbořeny v první etapě v roce 1896.

FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. SNÍMEK 1895, FOTOGRAF J. ECKERT. Z. REACH, 20 LÉTA

94 - Průlom U Klíčů po zbourání domů v první etapě

94 - Průlom U Klíčů po zbourání domů v první etapě

Již s kolejemi pro tramvajovou dopravu. Přibližně od začátku roku 1901 do 17. června 1901 zde jezdila ještě koňka na trati Újezd - Malostranské náměstí. Uvedeným dnem byla nahrazena elektrickou tramvají a trať se stala součástí nové trasy Smíchov - Malostranské náměstí - Výstaviště. Nárožní břit proti ulici Karmelitské (kde stál fotograf) vytváří dům Bílý most, čp. 299. Za ním stojí bývalý pivovar, čp. 300, a dům Hrachovský asi z roku 1600. Vlevo od Bílého mostu na nároží uličky Karmelitské a Tržiště stojí Ořechový dům s mandlem J. Žáka (viz obr. 61). Zcela vpravo hotel Garni. Odhalená zeď domu Bílý most byla vzápětí využita jako plakátovací plocha, kterou již tehdy čile pronajímal podnikatel A. Titz. Plakáty, které lze identifikovat: V. Mlch (nábytek, výbava pro nevěsty), A. Kotva (obchod s uhlím) a restaurace U prince. (Konečný stav po zboření tří domů a přeložení stávajících kolejí na jejich místo můžeme vidět na obr. 99.).

SVĚTLOTISK. KOLEM 1902

95 - Pohled na východní frontu domů v průlomu

95 - Pohled na východní frontu domů v průlomu

Resp. v prodloužení Karmelitské - stav po třetí etapě, po odstranění všech sedmi domů. Zleva vidíme část Malostranského náměstí se sochou maršála Radeckého, dále rozložitý dům Štydlovský, dříve U bílého vola, čp. 271, s jeho zadními, bočními i bývalými nádvorními trakty, včetně různých nástaveb a přístaveb. Tyto bizarní vnitřní propletence jsou pro starou pražskou zástavbu typické. Dům vznikl spojením původních dvou domů v roce 1746. V nízkém domku vpravo se nacházejí obchody V. Maříka (závod pro plyn, vodovody, acetylen a čerpadla), A. Sadílkové a J. Živného (síň k holení a stříhání vlasů) a jiné. Lze předpokládat, že objekt s krámky stál a fungoval již ve značně frekventovaném průchozím dvoře U klíčů. V tom případě byl možná jedním z předchůdců pozdějších pražských pasáží.

FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. SNÍMEK KOLEM 1910, FOTOGRAF T. VOJTA. 1913

96 - Pohled z Malostranského náměstí

96 - Pohled z Malostranského náměstí

Také pohled na východní frontu domů v průlomu a do staré části Karmelitské ulice – stav po třetí etapě, po odstranění všech sedmi domů. Zleva stojí dlouhý a členitý bok Štydlovského domu, čp. 271, jehož součástí je i bývalá věž středověkého opevnění Malé Strany upravená na byty (uprostřed záběru). Pod ní je již několikrát zmiňovaný nízký domek s obchody, původně snad stavení pro hospodářské účely na dvoře domů U klíčů. Vpravo je vidět boční stěna domu U černého koníčka, čp. 297, obnažená již v roce 1896 po zbourání domu U Goliáše. Za ní vidíme hotel Garni a četnické kasárny na Újezdě. Ze snímku je patrné, že tramvaje ještě jezdily kolem chodníku uvedených domů. Avšak vpravo jsou již pokládány koleje na nově vytyčenou trasu, kterou jezdí tramvaje v tomto úseku dodnes.

FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. SNÍMEK KOLEM 1910,
FOTOGRAF PRAVDĚPODOBNĚ T. VOJTA. Z. REACH, ZAČÁTEK 20. LET

97 - Průhled úzkou Karmelitskou uličkou k Malostranskému náměstí

97 - Průhled úzkou Karmelitskou uličkou k Malostranskému náměstí

Vpravo je dům Bílý most, čp. 299, postavený asi koncem 15. století vedle bývalého můstku přes příkop u nejstarší Újezdské brány - součásti přemyslovského opevnění Nového Města pod hradem. Byl zbourán v roce 1904 nebo až po roce 1907, nikoliv však 1896, jak se někdy uvádí v literatuře. Zleva vidíme dodnes stojící domy Ořechový, čp. 301, dále dům čp. 516 se zbytkem bývalé Újezdské brány (postavené ve 13. století, zbořené roku 1727) a Zlatý hrozen, čp. 267, s průčelím již na Malostranské náměstí. Ulička byla značně frekventovaná a po většinu dne tmavá, na olejomalbě je však zachycena v poledním osvětlení. Na obrázku jsou jen ženy, které zde malíř viděl nejčastěji, neboť tudy chodívaly na tržiště (žena vlevo s nákupní taškou z něj právě vychází). V uličce se dne 15. února 1611 strhla krvavá řež mezi vojáky českého stavovského vojska a žoldnéry z Pasova, kteří potom vyplenili celou Malou Stranu.

ČTYŘBAREVNÁ AUTOTYPIE. DLE OLEJOMALBY A. WIERERA, KOLEM 1900.
J. F. P. (MOŽNÁ J. FARSKÝ, PRAHA), KOLEM 1914

98 - Výzdoba průlomu U Klíčů v roce 1901

98 - Výzdoba průlomu U Klíčů v roce 1901

Při návštěvě císaře Františka Josefa I. Hlavním důvodem jeho pražského pobytu byla účast při vysvěcení a slavnostním otevření Mostu císaře Františka u Národního divadla. Uprostřed snímku je slavobrána s českým lvem (z opačné strany byly emblémy s iniciály a heslem císaře), kolem vlají červenobílé vlajky království Českého. Brána a vyvěšené prapory v této komunikační spojce byly jen částí výzdoby celé Prahy, která se soustřeďovala hlavně na trasy, kudy měl císař projíždět. Slavobrána stála na Malostranském náměstí v místě průčelí zbořených barokních domů U anděla strážce, čp. 269, a U klíčů - většího objektu na parcele čp. 270. Vpravo vidíme členitý protáhlý blok domu čp. 271 a přízemní dlouhý domek s obchůdky – viz také obr. 95 a 96. Zřejmě provizorní zeď vlevo u zatím nezbořeného domu mohla mít podpěrnou či uzavírací funkci.

KOLOROVANÝ SVĚTLOTISK. K. BELLMANN, 1901

99 - Stav po zástavbě průlomu

99 - Stav po zástavbě průlomu

Čtvrtá a konečná etapa, spočívající v tom, že v těchto místech byla vytyčena nová trasa a šířka Karmelitské, položeny koleje a zbytek prostoru zastavěn. V období 1912-1913 zde vzniklo několik nových domů, stylově různorodých, z nichž jeden byl dokončen až po roce 1918. Na záběru vlevo je dobře vidět celá západní strana bývalé Karmelitské uličky, kterou tvoří blok tří domů, z nichž dva krajní jsou nárožní. Délka prvního domu (pod věžemi chrámu) představuje přibližně původní hloubku parcel zasahujících až k bývalým hradbám. Druhý dům s nezvykle zkoseným průčelím skrývá část zdiva bývalé nejstarší Újezdské brány. Třetí zasahuje na Tržiště. Tento blok tří objektů názorně dokumentuje hloubku celé zástavby mezi Malostranským náměstím a Tržištěm a také to, o kolik se po zbourání hradeb a zasypání příkopu prodlužovaly parcely od náměstí k Tržišti (srovnejte a textem u obr. 61).

HLUBOTISK. KOLEM 1925

nahoru    historie Staré Město    pohlednice Staré Město

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.