pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   Petrská čtvrť

pohlednice | historie
 

515 - Panoramatický pohled na dolní Nové Město z Letné

515 - Panoramatický pohled na dolní Nové Město z Letné

Z této pláně vidíme jak na dlani část pobřeží Petrské čtvrti s první ze tří skupin mlýnů při vltavském břehu. Za věžemi Mostu Františka Josefa I. stojí vysoká budova Kandertových lázní, čp. 1248, postavená roku 1869 J. Ehlenem a J. Kandertem v romantickém novogotickém slohu. Vedle ní pak na záběru dominuje vysoká renesanční Novomlýnská vodárenská věž. Na jejím úpatí lze rozpoznat budovu Vávrova mlýna, čp. 1239. Ten byl v roce 1834 klasicistně upraven a mj. v pokojích vyzdoben nástěnnými malbami českého malíře J. Navrátila (dnes je zde Poštovní muzeum). Při Vltavě stojí skupina Nových mlýnů s vodárnou čp. 1240 - od ní se šikmo přes řeku a pod mostem táhne novomlýnský jez. Kromě vodárenské věže a Vávrova mlýna všechny ostatní objekty zaniknou: mlýny při úpravě nábřeží v letech 1915-1916, lázně v roce 1940 a most v roce 1947.

SVĚTLOTISK. H. SEIBT, MÍŠEŇ, PŘED 1903

517 - Kubešův mlýn, čp. 1220, ve skupině Helmovských mlýnů v Klimentské ulici

517 - Kubešův mlýn, čp. 1220, ve skupině Helmovských mlýnů v Klimentské ulici

Byl nepochybně nejpůvabnější mlýnskou budovou na Novém Městě. Její boční průčelí zdobily mohutné čtyřetážové renesanční štíty a na jednom nároží byly velké sluneční hodiny, rozdělené na 24 hodin. Mlýn, který je připomínán již roku 1398, vlastnila zámožná rodina Helmů, podle níž byla pojmenována blízká ulice i celá mlýnská skupina. Ta v roce 1607 vyhořela a byla znovu postavena. Ještě v polovině 19. století byla budova na snímku ze všech okolních, vesměs nízkých dřevěných mlýnů, největší. Kubešův mlýn byl zbořen v roce 1929. Před ním vidíme dřevěný domek se šindelovou střechou, k němuž patřil pozemek obehnaný plaňkovým plotem, kde se klepaly a čistily koberce. Za ohradou (vlevo mimo záběr) se nacházely schody k řece.

ČTYŘBAREVNÁ AUTOTYPIE. DLE OLEJOMALBY J. MINAŘÍKA, 1907. F. J. JEDLIČKA, KOLEM 1915

519 - Pohled z Korunního ostrova do vltavské laguny mezi mlýny Helmovskými (vlevo) a Lodními (vpravo)

519 - Pohled z Korunního ostrova do vltavské laguny mezi mlýny Helmovskými (vlevo) a Lodními (vpravo)

První skupina mlýnských budov končí na břehu mlýnem Kubešovým, před nímž je vidět dřevěná stavba a ohrada na čištění koberců (viz obr. 517), druhá skupina provozní budovou mlýna Freundova (viz obr. 523). Za Kubešovým mlýnem stojí velký novorenesanční dvojdům s nárožními vížkami, n.čp. 1219 a 1746, postavený v letech 1891-1892, za Freundovým mlýnem pak mohutný Špačkův dům, čp. 1216, rovněž s nárožními vížkami. Mezi nimi se nachází zleva Helmovská ulice, dále jižní strana Klimentské ulice, kterou tvoří čtyři staré dvoupatrové a patrové domy s podloubím (viz obr. 523) a zprava Mlynářská ulice. Severní stranu ulice tvoří jen úzký pruh ohrazených zahrad.

ČTYŘBAREVNÁ AUTOTYPIE. DLE OLEJOMALBY J. MINAŘÍKA, 1907. F. J. JEDLIČKA, KOLEM 1915

520 - Pohled od Klimentské ulice k severu - do části ulice Novomlýnské

520 - Pohled od Klimentské ulice k severu - do části ulice Novomlýnské

Obraz zachycuje dva zajímavé renesanční objekty z druhé poloviny 16. století, jejichž zániku v roce 1924 bez stavebního průzkumu lze jen trpce litovat. Vlevo vidíme východní část rozsáhlého starého domu se zděnou pavlačí, čp. 1235, s hlavním průčelím do Klimentské ulice. Do roku 1789 tu byl chudobinec pro 640 chudých, potom továrna na hedvábí a kolem poloviny 19. století sirotčinec. V době malování obrazu pak továrna na kulečníky F. Žabokrtského, koželužna se zajímavou sušárnou na nádvoří a dílny různých řemeslníků. V pozadí je zachyceno průčelí domu U Arnoštů, čp. 1231, upoutávající zejména věžovou částí s lunetovou římsou. Tento značně členitý objekt a vysoká tovární budova, která na něj navazuje a jejíž silueta se tyčí vpravo, jsou na severu ohraničeny vltavským ramenem (viz obr. 518).

ČTYŘBAREVNÁ AUTOTYPIE. DLE OLEJOMALBY J. PANUŠKY KOLEM 1900. V. KRÁTKORUKÝ, KOLEM 1915

521 - Pohled na frontu Lodních mlýnů (vlevo) ze západního konce
Korunního ostrova

521 - Pohled na frontu Lodních mlýnů (vlevo) ze západního konce Korunního ostrova

Tato řada objektů, čp. 1301 až 1295 (do podoby na obrázku přestavěna kolem roku 1860, zbořena v letech 1915-1916), končí u břehu zdí a renesančním mlýnem Freundovým (viz obr. 524). Vpravo od mlýnů se z vody vynořuje stěna zadních průčelí tří renesančních domů v Barvířské ulici, čp. 1225, 1226 a 1540. Tyto romanticky působící objekty byly zbořeny ve 30. letech. Pohled působivě doplňuje zvlněný obrys novobarokního Špačkova domu, čp. 1216 (za Freundovým mlýnem). Budova získala jméno po majiteli V. Špačkovi, který vlastnil i známý hrad Kokořín v Českém ráji. V přístavbě, přiléhající k domu, byly rozsáhlé stáje pro koně používané pro poštovní vozy. V Samcově ulici byla také na domě freska starodávné pošty s městem Soběslaví v pozadí. Objekt byl nesmyslně zbořen v roce 1993.

ČTYŘBAREVNÁ AUTOTYPIE. DLE OLEJOMALBY J. MINAŘÍKA, 1907. F. J. JEDLIČKA, KOLEM 1915

522 - Kostel sv. Klimenta a začátek Klimentské ulice od Eliščiny třídy k východu

522 - Kostel sv. Klimenta a začátek Klimentské ulice od Eliščiny třídy k východu

Zasvěcení kostela naznačuje velice dávný středověký původ. Přestože jeho románský předchůdce je doložen archeologickým výzkumem, první zmínka o kostelu je až z roku 1226. Byl to farní kostel okolní osady ještě před založením Nového Města. Gotická stavba vznikla ve 14. století a byla upravována v 16. století. V roce 1784 byl kostel zrušen, odsvěcen a po devíti letech za 700 zlatých prodán mlynáři V. Michalovici, který ho proměnil v sýpku. Od roku 1850 slouží české evangelické církvi. Až do roku 1878 byl u kostela hřbitov s márnicí. Po zakoupení prostoru kolem kostela pražskou obcí za 10 tisíc zlatých zde byl zřízen malý sad. V 90. letech 19. století se kostel podrobil radikální puristické obnově. Vpravo vidíme průčelí původně asi středověkého domu s hostincem, dle nápisu nad vchodem s verandou a kulečníkem. Jde s největší pravděpodobností o dům U Kolínských, čp. 1205.

SVĚTLOTISK. L. J. ČECH, KOLEM 1900

523 - Úsek Klimentské ulice

523 - Úsek Klimentské ulice

Mezi ulicemi Helmovskou (za fotografem) a Samcovou v pohledu k západu. V tomto úseku se Klimentská přibližovala k řece a byla od ní oddělena jen úzkým pruhem břehu se zahradami a ohradami (vpravo). Proto byly zvlněné obrysy a průčelí domů vlevo dobře vidět při pohledu ze severu. Průhled ulicí v uvedeném úseku nám představuje tři barokní domy, čp. 1218, 1217 a 1172, ze 17. a 18. století, jejichž parter překvapuje nízkým masivním podloubím, které pokračuje ještě pod dalším, čtvrtým domem (v popředí vlevo mimo záběr). Domy budou zbořeny v letech 1914-1915. Vpravo se podél Klimentské ulice táhne zeď zahrady Freundova mlýna, která končí u pravděpodobně provozní budovy s vysokou střechou, čp. 1224. Teprve za ní se nachází renesanční obytná budova mlýna - srovnejte s obr. 524.

HLUBOTISK. SNÍMEK KOLEM 1910, FOTOGRAF J. EMLER. UNIE PRAHA, ZAČÁTEK 20. LET

525 - Průhled Petrskou ulicí od stejnojmenného náměstí ke zvonici kostela
sv. Petra a dál k Těšnovu

525 - Průhled Petrskou ulicí od stejnojmenného náměstí ke zvonici kostela sv. Petra a dál k Těšnovu

Petrská zvonice, renesanční stavba z roku 1598 s novější bání, stála původně v ohrazeném areálu bývalého hřbitova kolem kostela sv. Petra. Když byly ohradní zdi zbořeny, ocitla se neorganicky v prostoru ulice. Její existence byla vážně ohrožena zejména plánovanou tramvajovou tratí od Těšnova do Dlouhé třídy, která naštěstí nebyla realizována. V přízemí zvonice, v němž byl v době pořízení snímku mlékařský krámek, byl později zřízen průchod. Zleva vidíme dva původně středověké domy - Na Špalku, čp. 1180, majetek židovské náboženské obce (nadace Taussigových) a úzký dům U pěti ran Krista Pána, čp. 1179. Mezi nimi je zeď zahrady patřící patrně jednomu z nich. Vpravo stojící domy, čp. 1133, 1135 a 1136, jsou původně středověké, později přestavované. V novějším, třípatrovém objektu, čp. 1134, se připomíná Poříčská synagoga.

SVĚTLOTISK. F. J. JEDLIČKA, 1903

526 - Tentýž pohled jako na obr. 525, ale ze vzdálenějšího stanoviště

526 - Tentýž pohled jako na obr. 525, ale ze vzdálenějšího stanoviště

Pohled z křižovatky ulic Truhlářské a Zlatnické (vpravo mimo záběr). Náměstí je hlavním prostorem Petrské čtvrti, která byla založena již v románské době německými kupci. Zcela vlevo je část domu Dva modré klíče, čp. 1184, na nároží ulic Lodecké a Barvířské (vlevo mimo záběr), v době pořízení snímku majetek židovské náboženské obce (modlitebna E. Egera, Š. Frankla a E. Porgesové). Další, rozsáhlý barokní dům Zlatý klíč, čp. 1181, stojí na nároží Petrského náměstí. Sousední třípatrová novostavba s romanticky historizující fasádou, čp. 1426, postavená po polovině 19. století, tvoří nároží náměstí a Petrské ulice. Oba domy zaujímající východní stranu Petrského náměstí budou zbořeny v roce 1937. Na jejich místě vyroste dle projektu V. Fürtha funkcionalistický nájemní dům, n.čp. 1426, v přízemí s obchody.

KOLOROVANÝ SVĚTLOTISK. KOLEM 1900

527 - Pohled z Biskupské ulice k severu na kostel sv. Petra

527 - Pohled z Biskupské ulice k severu na kostel sv. Petra

Chrám byl původně románskou bazilikou z 2. poloviny 12. století, založenou jako svatyně německé kupecké osady. Jeho stavební historie je bohatá, ve 14.-15. století byl goticky přestavován a rozšířen, po požárech v 17. století byl zbarokizován a v letech 1874-1879 regotizován J. Mockerem. Zleva stojí čtyři domy, čp. 1139 až 1136, z nichž ten nejvyšší je svatopetrská fara - velký dům s půdorysem ve tvaru písmena U a velkou zahradou obklopenou zadními trakty domů stojících v ulicích Petrské, Zlatnické i Poříčské třídy. Fara (původně zde stál středověký dům) byla v letech 1893-1894 podle návrhu A. Wiehla novogoticky upravena a fasáda ozdobena sgrafitovými obrazy českých patronů podle kartonů C. Kloučka z roku 1894. Objekt čp. 1154 vpravo pochází ještě ze staré zástavby Biskupského dvora. V roce 1936 bude vystřídán funkcionalistickou novostavbou.

SVĚTLOTISK. L. J. ČECH, KOLEM 1900

528 - Osobní nádraží Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) na Těšnově

528 - Osobní nádraží Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) na Těšnově

V roce 1872 začala společnost ÖNWB ve vlastní režii budovat nejkratší železniční spojení mezi Vídní a Děčínem (přes Znojmo a Nymburk), v návaznosti na Berlín a Hamburk. Z této trati byla vedena z Lysé nad Labem přes Čelákovice odbočka do Prahy. O koncové nádraží této odbočky soupeřily mezi sebou Praha a Karlín. Spor se nakonec vyřešil šalamounsky - Praha měla dostat nádraží osobní, Karlín nákladní. Nádraží na Těšnově se stavělo v období 1872- 1875 na místě bastionu předtím zbořených barokních hradeb. Odbočka do Prahy - až po Rohanský ostrov - byla dohotovena již v roce 1873, kdy práce na nádraží Těšnov byly teprve v počátečním stadiu. Nezbylo nic jiného, než zřídit na ostrově, kromě stálého nákladního nádraží, také provizorní nádraží osobní. Po dokončení budovy na snímku v roce 1875 pak byla osobní doprava definitivně přeložena z ostrova sem na Těšnov. Také toto nádraží, výhodně položené, mělo od začátku své existence dobré spojení s centrem, ale i s dalšími třemi již existujícími nádražími. Asi 100 m jižněji vedla první trať koňky, spojující Karlín se středem města a řetězovým mostem u Národního divadla (necelý rok poté prodloužena na Smíchov). Až v roce 1900 byla prodloužena další trať koňky ze Smíchova (přes Palackého most a Václavské náměstí) k Jezdecké ulici o závěrečný úsek Jezdecká - Těšnov, s konečnou stanicí před nádražní budovou. O rok později byl i tento úsek elektrifikován. Snímek je zajímavý tím, že na něm vidíme společně s dosluhující koňkou již připravené sloupy s trolejemi pro elektrický provoz.

KOLOROVANÝ SVĚTLOTISK. K. BELLMANN, 1900

529 - Prostranství před nádražím Těšnov v pohledu od ulice U ratejny

529 - Prostranství před nádražím Těšnov v pohledu od ulice U ratejny

Monumentální blok tří novorenesančních domů na přibližně trojúhelníkové parcele vznikl koncem 80. let 19. století po zboření barokních hradeb, které tudy probíhaly (končily u vltavských mlýnů) a tvořily východní část ulice U ratejny. Vlevo tato ulice pokračuje a ústí do Klimentské - hnědá budova v pozadí je jeden z mlýnských objektů, patřících k čp. 1221. Snímek je z doby před rokem 1900, zatím bez kolejí koňky, kdy prostranství bylo osvětlováno ještě plynem, jak o tom svědčí jeden s Lindsbauerových kandelábrů uprostřed.

KOLOROVANÝ SVĚTLOTISK. K. BELLMANN, 1899

530 - Stejný záběr jako na předchozím snímku, ale přibližně o rok později

530 - Stejný záběr jako na předchozím snímku, ale přibližně o rok později

Krátce trvající období provozu koňky pomalu končí - záhy bude vystřídána tramvají elektrickou. Také plynový kandelábr zmizel a bude v dohledné době nahrazen Křižíkovými obloukovkami. V pozadí, za konečnou stanicí koňky a před stromovím, vede most přes rameno Vltavy na Rohanský ostrov. Na něm vidíme jednu ze skladištních budov, patřících k nákladnímu nádraží Rakouské severozápadní dráhy. V nárožním objektu vlevo, čp. 1743, byl v té době velmi solidní hotel Baroch s kavárnou, restaurací a pivnicí nuselského akciového pivovaru.

SVĚTLOTISK. H. SEIBT, MÍŠEŇ, 1900

531 - Budova Rakouské severozápadní dráhy

531 - Budova Rakouské  severozápadní dráhy

Novorenesanční nádražní budova Rakouské severozápadní dráhy v pohledu od severu. Nádraží postavené podle projektu K. Schlimpa v letech 1872-1875 bylo díky své monumentální vstupní části, pojaté v ušlechtilé podobě římského vítězného oblouku završeného alegorickým sousoším Austrie, Zemědělství a Průmyslu, považováno za nejkrásnější svého druhu v Evropě. Na tuto ústřední budovu s odjezdovou halou navazovala dvě boční křídla zakončená třípatrovými budovami, v nichž byly restaurace, bohatě zdobený reprezentační salon, čekárny, provozní kanceláře a byty zaměstnanců. Nádraží se v období 1919-1939 jmenovalo Denisovo (po francouzském historikovi a slovanofilovi), za protektorátu Vltavské a po roce 1948 Těšnov. V roce 1985 bylo nádraží, jehož část stála v cestě severojižní magistrále, nemilosrdně odstřeleno.

LAKOVANÝ BAREVNÝ KOMBINOVANÝ TISK. D. KOSINER, 1907

nahoru    historie Vyšehrad    pohlednice Vyšehrad

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.