pohlednice staré Prahy

Staré pohlednice a dobové fotografie Praha   Nerudova ulice

pohlednice | historie

80 - Pohled na nejvýše položenou část Nerudovy ulice

80 - Pohled z radničních schodů k východu na nejvýše  položenou část Nerudovy ulice

Pohled z radničních schodů k východu na nejvýše položenou část Nerudovy ulice. V těchto místech se ulice rozšiřuje a větví. Vpravo ústí do ulice Úvoz, vlevo za sochou sv. Jana Nepomuckého pokračuje ulicí s dnešním názvem Ke Hradu, která je závěrečným úsekem Královské cesty (opačný pohled viz obr. 3). Tato komunikace strmě stoupající až k Pražskému hradu byla vylámána ve skále v roce 1663. K nízké zdi ulice Ke Hradu přiléhá dům U tří červených křížků, čp. 226. Pitoreskní tvar západní části domu je dán terénem a úhlem, který svírají osy obou ulic.

SVĚTLOTISK. F. J. JEDLIČKA, 1905

81 - Horní část Nerudovy ulice od východu

81 - Horní část Nerudovy ulice od východu

Jde o pohled z opačné strany než na předchozím záběru. Vlevo v pozadí je dům Zlatá hvězda nebo též U tří králů, čp. 171, s dnešní stejnojmennou restaurací. Vpravo nahoře na skále je vidět roh Schwarzenberského paláce. Pod ním stojí již vzpomínaný objekt U tří červených křížků. Dále směrem vpravo původně renesanční dům s empírovým průčelím a barokními vyššími patry, zvaný U tří černých orlů, čp. 225, kde v letech 1859-1869 bydlel český spisovatel J. Neruda. Po roce 1924, kdy se zřítila část rampy Ulice ke hradu, byl dům radikálně přestavěn. Dále domy U tří stupňů a U sklepa svatojánského s výčepem piva. Pohlednice je příkladem vědomého zásahu fotografa do záběru. V tomto případě nebyl zřejmě spokojen s tím, že má stafáž jen v levé části snímku a tak vmontoval do jeho středu dalších pět postav (srovnejte jejich výšku s děvčetem vlevo). Další zajímavostí je, že vnější okna se na rozdíl od dnešní praxe otevírala ven (na záběru vlevo - ostatně jako všude na snímcích, zobrazujících starou zástavbu). Byla šesti až osmidílná, z toho důvodu lépe odolávala nežádoucímu kroucení a po rozbití stačilo zasklít obvykle jen poškozenou část okenní plochy.

KOLOROVANÝ SVĚTLOTISK. 1905

82 - Pohled do Nerudovy ulice z jejího nejvyššího a nejširšího místa

82 - Pohled do Nerudovy ulice z jejího nejvyššího a nejširšího místa

Zleva již popisovaná fronta domů, čp. 226-223, s řadou typických malostranských obchůdků a hospod. Zprava část palácového domu U bílé labutě, čp. 232, a dům U dvou slunců, čp. 233, původně renesanční, barokně upravený se dvěma volutovými štíty a pamětní deskou spisovatele a básníka J. Nerudy. V tomto domě žil v letech 1845-1859, potom se na dalších deset let přestěhoval naproti ke Třem černým orlům. V těchto místech začínala jeho novinářská a literární činnost. Vstřebával zde atmosféru Malé Strany i mentalitu jejích obyvatel. Jedinečným způsobem to později zúročil ve svých povídkách, kde popisuje prostředí a rázovité figurky Malé Strany.

SVĚTLOTISK. D. KOSINER A SPOL., 1909

83 - Pohled ke kostelu P. Marie

83 - Pohled ke kostelu P. Marie

Vpravo do Nerudovy ulice ústí ulice Janský vršek. Na jejich nároží a za skupinou dětí stojí dům U sedmi Švábů, čp. 241. Původně barokní, byl v roce 1886 klasicistně přestavěn. Úprava spočívala v odstranění šindelové střechy a vikýřových štítů, dále v přizdobení průčelí pilastry a štukovou profilací. Vlevo dům Morzinský, též Judenfeindovský, čp. 222, s obchůdkem B. Holejšovské, kde se prodávaly potraviny a mléčné výrobky. To málo, co z domu vidíme, je barokní štuková výzdoba průčelí.

KOLOROVANÝ SVĚTLOTISK. REINICKE & RUBIN, MAGDEBURK, 1904

84 - Začátek Nerudovy ulice poblíž Vlašského náměstí

84 - Začátek Nerudovy ulice poblíž Vlašského náměstí

Pohled směrem západním ke kostelu P. Marie. Každého, kdo se ocitne v těchto místech, uchvátí členitá průčelí domů převážně s barokními fasádami na stoupajícím terénu s nejrůznějšími obchůdky, hospodami a kavárnami. Zprava vidíme např. obchod V. Malíka s prodejem kávy, čaje, Maggiho koření a dle vystavených sudů možná i slanečků a kyselého zelí. Vedle něho vidíme trafiku s poštovní schránkou. To vše se nachází v Šoltysově domě, čp. 206. Za ním je úzký dům U červeného orla s bohatou plasticitou barokního průčelí. Následuje Stadlerovský dům, zvaný též U tří králů, původně středověký, ve 40. letech 19. století přestavěný do klasicistní podoby. V dalším, Švábovském domě palácového typu z období vrcholného baroka, bydlel známý malíř, grafik a mědirytec E. Sadeler (asi 1570-1629).

SVĚTLOTISK. K. BELLMANN, 1899

85 - Pohled na střední část Nerudovy ulice od východu

85 - Pohled na střední část Nerudovy ulice od východu

Zprava stojí Thun-Hohenštejnský palác, čp. 214, postavený v 3. čtvrtině 17. století s největší pravděpodobností G. Santinim pro hraběcí rodinu Kolovratů. Vstupní rizalit zdobí po stranách symboly tohoto rodu - dva obrovití heraldičtí orli od M. Brauna. Sňatkem v roce 1768 přešel palác do majetku šlechtického rodu Thunů. Palác je jednou z dominant Nerudovy ulice. Jeho těžká hmota připomínající italské paláce však kupodivu dobře zapadá do okolní členitější zástavby. V letech 1869-1875 byl vnitřek objektu upraven dle návrhu J. Zítka, architekta Národního divadla. V roce 1924 prodala rodina Thunů palác italské vládě pro potřeby jejího velvyslanectví. Za palácem stojí kostel P. Marie z let 1691-1717. V místech, kde se ulice zužuje, stála ve středověku stará Strahovská brána jako součást nejstaršího přemyslovského opevnění Malé Strany.

SVĚTLOTISK. KOLEM 1912

86 - Nové Zámecké schody

86 - Nové Zámecké schody

Vedou z Thunovské ulice k hradní rampě na jižním výběžku Hradčanského náměstí, odkud je nádherný pohled na historické části města. Již ve 13. století tudy vedla strmá cesta pro jezdce a vozy, pro pěší byl vyhrazen úzký pruh na okraji s kamennými stupni. V 17. století tu byly položeny schody po celé šířce, neboť po otevření spojky mezi Nerudovou ulicí a hradem, vylámané ve skále pod Schwarzenberskými paláci (viz obr. 3) se mohl veškerý provoz mezi Malou Stranou a Pražským hradem přesunout tam. Šlo sice o delší trasu, ale pozvolněji stoupající. Na snímku vidíme krytou chodbu vedoucí od schodů do prvního patra domu pánů z Hradce či Slavatovského, čp. 193, se zachovalými jedinečnými renesančními štíty. Dům je součástí Thun-Hohenštejnského paláce, jehož druhé průčelí je obráceno do Nerudovy ulice. Ostatní domy po obou stranách mají většinou barokní a klasicistní fasády. V třetím domě zprava U pelikána, čp. 188, bydlel malíř J. Zrzavý (1890-1977), výrazný představitel české moderny.

KOLOROVANÝ SVĚTLOTISK. KOLEM 1904

87 - Úsek již zúžené ulice za kostelem P. Marie

87 - Úsek již zúžené ulice za kostelem P. Marie

Snímek navazuje na obr. 85. Jde o úsek s obchůdky, hospodami a pivnicemi na každém kroku. Zejména v úzké ulici působí takové množství krámků jako bazar. Tuto skutečnost, zmiňovanou již u obr. 84, zachycuje snímek snad nejmarkantněji. Zprava vidíme dům U zlatého orla, čp. 216, s mlékárnou a zajímavou kruhovou reklamou, snad otáčecí propagující petrolej a sklo. V následujícím domě s barokním průčelím a s okny v mansardové střeše se nad vchodem pod okny prvního patra nachází domovní znamení - zlaté kolo, v přízemí pak mydlářství V. Zelenky, možná i s přidruženým prodejcem pohlednic (viz výloha). V dalším domě s klasicistním průčelím je lahůdkářství. Za ním pozdně renesanční dům U zlatého lva, čp. 219, s prvním stejnojmennou hradčanskou lékárnou, které byla v provozu od roku 1749 do roku 1952. V roce 1956 zde bylo otevřeno Farmaceutické muzeum. Za domem U zlaté podkovy, čp. 220, posledním v řadě, se Nerudova ulice stáčí vpravo. V ulici již nejsou nikde vidět plynové lucerny. Nahradila je elektrická osvětlovací tělesa ve tvaru koule, zavěšená na nosných drátech nad vozovkou.

FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. Z. REACH, ZAČÁTEK 20. LET

nahoru    historie průlom U Klíčů    pohlednice průlom U Klíčů

© EPOQUE 1900, spol. s r.o. | www, videoprodukce, svatební video Praha SKILL production s.r.o. | starý Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Kopírování, rozšiřování či jakékoli jiné zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné užití obsahu těchto webových stránek je postižitelné v občanskoprávním i v trestním řízení.